Obchodní podmínky / Česká republika

(dále jen "Obchodní podmínky")


Obchodní společnost:
UNIVER Mobility s.r.o.    
Hrusická 3151/1, 141 00 Praha 4 - Záběhlice 
IČ: 14250527
DIČ: CZ14250527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u:     Městského soudu v Praze, spisová značka: C 362630

(dále jen "Prodávající")

Článek I. 

Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na prodeje elektrických vozidel značky Sevic, včetně jejich nástaveb, náhradních dílů a příslušenství (dále jen "Elektrická vozidla Sevic") a upravují vztahy vznikající při koupi uvedených Elektrických vozidel Sevic mezi výhradním distributorem Elektrických vozidel Sevic pro Českou republiku, případně jeho autorizovaným prodejcem (dealerem) Elektrických vozidel Sevic (dále jen jako „Prodávající“), a kupujícím (dále jen jako „Kupující“). Prodávající a Kupující jsou smluvními stranami (dále jen „Smluvní strany).
2. Tyto Obchodní podmínky jsou specifikované v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále „Občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále "Zákon o ochraně spotřebitele"). 

Článek II. 

Uzavření Kupní smlouvy
1. Kupní smlouva (dále jen "Kupní smlouva") na Elektrické vozidlo Sevic je uzavřena podpisem obou Smluvních stran na základě závazné objednávky kupujícího. 
2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.
                                                                                                            
Článek III. 

Kupní cena
1. Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou (dále jen "Kupní cena") se rozumí cena Elektrického vozidla Sevic včetně výbavy a všech doplňků, platná v den uzavření Kupní smlouvy dle ceníku Prodávajícího platného a účinného pro příslušné období.
2. Kupní cena vycházející z ceníku používaného Prodávajícím je uvedena v závazné objednávce Elektrického vozidla Sevic.
3. Dojde-li kdykoli od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do okamžiku dodání Elektrického vozidla Sevic Kupujícímu prokazatelně ke změně okolností, za kterých byla Kupní smlouva uzavřena, a které mají vliv na výši Kupní ceny, je Prodávající oprávněn Kupní cenu navýšit způsobem přímo úměrným hlavně navýšení nákladů na výrobu a dopravu Elektrického vozidla Sevic.
4. Změna dle odst. 3. tohoto článku III. může být způsobena zejména, nikoli však výlučně, v důsledku:
a) změny cen vstupních surovin, materiálů a/nebo dopravy,
b) změny právních předpisů (včetně aplikovatelných technických norem),
c) rozhodnutí orgánů veřejné moci (včetně vyhlášení stavu nouze, stavu ohrožení státu, válečného stavu, opatření s vyhlášením předmětných stavů souvisejících apod.),
d) okolností nezávislých na vůli Smluvních stran, okolností vyvolaných třetími osobami nebo přírodními silami (teroristický čin, válka, embargo, stávka, zemětřesení, povodeň, větrná bouře, požár, epidemie apod.).
                                                                                                            
Článek IV. 

Platební podmínky
1. Pokud není písemně sjednáno jinak, Kupní cena se Kupujícím hradí Prodávajícímu takto:
Elektrická vozidla Sevic:
Záloha 
- Kupující zaplatí zálohu na Kupní cenu ve výši 30 % z Kupní ceny Elektrického vozidla Sevic, a to do 3 pracovních dnů po potvrzení závazné objednávky Kupujícího od Prodávajícího. V případě neuhrazení zálohy se jedná o podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
Doplatek 
- Kupující uhradí zbývající část Kupní ceny ve výši 70 % z Kupní ceny Elektrického vozidla Sevic, a to do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení o možnosti převzetí objednaného Elektrického vozidla Sevic v předávacím místě Prodávajícího. Pokud není doplatek ze strany Kupujícího v uvedeném termínu uhrazen, předmětnou zálohu ve výši 30 % Kupující Prodávajícímu nevrací a objednaný, k předání připravený, ale Kupujícím nezaplacený Elektrické vozidlo Sevic zůstává v majetku Prodávajícího.
Elektrická vozidla Sevic speciálně upravené / vybavené podle požadavku Kupujícího:
Kupující provádí platbu / úhradu Prodávajícímu předem při objednání Elektrického vozidla Sevic speciálně upraveného / vybaveného podle jeho požadavku.  
Náhradní díly / příslušenství:
Kupující provádí platbu / úhradu předem při objednání náhradních dílů / příslušenství u Prodávajícího, pokud se nejedná o přímý nákup náhradních dílů a/nebo příslušenství v hotovosti.
2. Bezhotovostní platba Kupujícího za kupní cenu vozidla se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
3. Vlastnické právo k Elektrického vozidla Sevic přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny. Veškeré platby Prodávajícímu od Kupujícího za Elektrická vozidla Sevic, není-li písemně sjednáno jinak, provádí Kupující výhradně bezhotovostně na účet Prodávajícího.
4. Prodávající se může dohodnout s Kupujícím na zaplacení kupní ceny za Elektrické vozidlo Sevic, nebo jeho části, prostřednictvím úvěru nebo leasingu. V tomto případě bude způsob zaplacení nebo doplacení kupní ceny upraven smlouvou o poskytnutí úvěru nebo leasingu, která bude přílohou kupní smlouvy.
                                                                                                             
Článek V. 

Dodací podmínky
1. Dodací lhůta Elektrického vozidla Sevic uvedená Prodávajícím v Kupní smlouvě je předběžná (předpokládaná). O přesném termínu předání objednaného Elektrického vozidla Sevic informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného prodlení.
2. Povinnost předat objednaný Elektrické vozidlo Sevic Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Elektrické vozidlo Sevic připraven k převzetí v předávacím místě Prodávajícího a Kupujícímu je umožněno ho převzít.
3. Kupující je povinen Elektrické vozidlo Sevic převzít do 10 pracovních dnů od obdržení informace Prodávajícího o tom, že Kupujícím objednaný a zaplacený Elektrické vozidlo Sevic je připraven k převzetí v předávacím místě Prodávajícího.
4. Elektrické vozidlo Sevic je předáván na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.
                                                                                                            
Článek VI. 

Převzetí Elektrického vozidla Sevic kupujícím
1. Pokud Kupující nepřevezme Elektrické vozidlo Sevic ve lhůtě dle odst. 3 článku V. těchto Obchodních podmínek, a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat veškeré náklady vzniklé na skladování Elektrického vozidla Sevic, a to od prvního dne po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty.
                                                                                                           

Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady Elektrického vozidla Sevic, uplatňování reklamace a nároky z těchto vad
1. Záruka za jakost je dobrovolným prohlášením Prodávajícího, kterou se zavazuje, že Elektrické vozidlo Sevic bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční podmínky jsou specifikované v záruční dokumentaci k Elektrického vozidla Sevic. Kupující musí mít možnost se se zárukou / záručními podmínkami seznámit před uzavřením Kupní smlouvy, v případě, že o to požádá. 
2. Kupující je povinen upozornit při převzetí Elektrického vozidla Sevic na chybějící vybavení nebo příslušenství a na případné zjevné vady, které byly zjištěné při předávání, a vyznačit je v předávacím protokolu. Jinak ztrácí právo na jejich reklamaci.
3. Povinnost Prodávajícího dodat Elektrické vozidlo Sevic v řádném stavu je splněna, pokud dodaný Elektrické vozidlo Sevic odpovídá schválení dle příslušného osvědčení o technické způsobilosti typu Elektrického vozidla Sevic platného v den jeho předání Kupujícímu.
4. Veškeré údaje o vzhledu, vybavení, výkonu, rozměrech, hmotnosti, konstrukci, použitých materiálech a také ostatní údaje, uváděné / publikované k Elektrickým vozidlům Sevic v rámci reklamních a propagačních účelů výrobcem nebo Prodávajícím, mohou mít i přibližný orientační charakter, nejsou závaznými údaji o vlastnostech a jakosti Elektrických vozidel Sevic, s výjimkou technických dat a údajů, uvedených v základním technickém popisu příslušného typu Elektrického vozidla Sevic
5. Prodávající neodpovídá za vady Elektrického vozidla Sevic, pokud:
a) konkrétní vada existovala již v době převzetí Elektrického vozidla Sevic a pro takovou vadu byla Smluvními stranami sjednána sleva z Kupní ceny,
b) byla vada způsobená / zaviněná Kupujícím a vznikla neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce k Elektrického vozidla Sevic, 
c) byla vada způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných podmínkách, než pro které je Elektrické vozidlo Sevic konstruovaný a schválený,
d) vada vznikla v důsledku vnější události, kterou Prodávající nezpůsobil, ani jí nemohl zabránit.
6. Vadou není opotřebení Elektrického vozidla Sevic způsobené jeho obvyklým užíváním. U již použitého Elektrického vozidla Sevic tedy opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Kupující není spotřebitelem (např. podnikatelský subjekt / obchodník, podnikatel)
7. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a neuplatní se na něj ustanovení uvedená v Obchodních podmínkách týkající se výlučně spotřebitele.
8. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu těchto Obchodních podmínek, jakož i Občanského zákoníku nebo Zákona o ochraně spotřebitele, tak i při vadném plnění, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, je vyloučeno právo Kupujícího z odpovědnosti za vady na 
- odstoupení od Kupní smlouvy a 
- odstranění vady dodáním nového Elektrického vozidla Sevic bez vady, přičemž je zachováno pouze právo na
- odstranění vady opravou Elektrického vozidla Sevic, případně výměnou vadného dílu, nebo 
- na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
To by neplatilo pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou a tato brání užívat Elektrické vozidlo Sevic k účelu, ke kterému je běžně určen.
9. Kupující, který není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku nebo Zákona o ochraně spotřebitele, má právo uplatnit reklamaci/vytknutí vady Elektrického vozidla Sevic u Prodávajícího v jeho sídle, v kterékoli provozovně Prodávajícího a jeho dealerské síti. Kupující je povinen reklamovaný Elektrické vozidlo Sevic za účelem přezkoumání vytknuté vady přistavit na adresu kterékoli provozovny Prodávajícího a jeho dealerské sítě ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce na své náklady.
10. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci vady, a to zejména doložením originálu prodejního dokladu a podrobného popisu vady Elektrického vozidla Sevic. Bez splnění podmínek předchozí věty tohoto odstavce nebude reklamace Kupujícímu uznána a Elektrické vozidlo Sevic mu bude vrácen v příslušné provozovně Prodávajícího nebo jeho dealerské sítě. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení Elektrického vozidla Sevic Prodávajícím, jeho dealerskou sítí nebo výrobcem Elektrického vozidla Sevic.
                                                                                                          
Kupující je spotřebitelem
11. Spotřebitelem je pro účely těchto Obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 
12. Pokud je Kupní smlouva uzavřena Kupujícím-spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Elektrického vozidla Sevic těmito Obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podmínkami stanovenými v záruční dokumentaci dodávané s Elektrickým vozidlem Sevic. 
13. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel, za to, že Elektrické vozidlo Sevic je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. 
14. Kupující-spotřebitel je oprávněn vytknout / reklamovat vadu, která se u Elektrického vozidla Sevic projeví v době 24 měsíců od jeho převzetí, není-li Smluvními stranami v Kupní smlouvě sjednána nebo v záruční dokumentaci dodané s Elektrickým vozidlem Sevic či jinde určena doba delší. Vytkl-li Kupující-spotřebitel Prodávajícímu vadu Elektrického vozidla Sevic oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou nemůže Elektrické vozidlo Sevic užívat.
15. Projeví-li se vada Elektrického vozidla Sevic v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že tento byl vadný již při převzetí.
16. Má-li Elektrické vozidlo Sevic vadu, může Kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Elektrického vozidla Sevic bez vady nebo jeho opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný.
17. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Elektrické vozidlo Sevic měl bez vady.
18. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-spotřebitelovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední účel, pro který Kupující-spotřebitel Elektrické vozidlo Sevic koupil.
19. K odstranění vady převezme Prodávající Elektrické vozidlo Sevic na vlastní náklady.
20. Nepřevezme-li Kupující-spotřebitel Elektrické vozidlo Sevic v přiměřené době poté, co ho Podávající vyrozuměl o možnosti Elektrické vozidlo Sevic po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úhrada za uskladnění. Neujednají li Smluvní strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
21. Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s těmito Obchodními podmínkami,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy,
d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
22. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Elektrického vozidla Sevic nevýznamná.
23. Kupující-spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v jeho sídle, v jeho provozovně nebo u jeho dealerů. Je však povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě Elektrického vozidla Sevic, a to buď předložením prodejního dokladu, záruční dokumentace, popř. jiným věrohodným způsobem.
24. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu-spotřebitelovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy ten reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a jeho kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
25. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující-spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Kupujícího-spotřebitele, je ten oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
26. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datumu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
27. Odstoupení od Kupní smlouvy podle těchto Obchodních podmínek je Kupující-spotřebitel oprávněn učinit prostřednictvím jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu doručeného v písemné formě na adresu jeho sídla, resp. provozovny Prodávajícího (nebo jeho dealera).
28. V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle těchto Obchodních podmínek je Kupující-spotřebitel povinen vrátit Elektrické vozidlo Sevic v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo předané společně s Elektrickým vozidlem Sevic. Kupující-spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Elektrického vozidla Sevic, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na účel jeho používání a vlastností, resp. jakékoli jeho opotřebení či poškození nad rámec běžného vyzkoušení vozidla daného typu. Prodávající je dále oprávněn z částky, kterou vrátí Kupujícímu-spotřebitelovi odečíst poměrnou část Kupní ceny odpovídající snížení hodnoty Elektrického vozidla Sevic. Pokud už byl tento přihlášen do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota Elektrického vozidla Sevic v důsledku jeho přihlášení do evidence motorových vozidel, nejméně však o 25 %. Pokud bude mít Elektrické vozidlo Sevic v okamžiku jeho vrácení Kupujícím najeto více než 100 km a současně nebyl přihlášen do evidence motorových vozidel, je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku, o kterou se snížila hodnota tohoto Elektrického vozidla Sevic v důsledku uvedené ujeté vzdálenosti, nejméně však o 10 %. V případě poškození předmětného Elektrického vozidla Sevic je Prodávající oprávněn z vracené částky odečíst částku odpovídající nákladům na jeho uvedení do původního stavu. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na základě těchto Obchodních podmínek v případě takového Elektrického vozidla Sevic, který byl vyroben speciálně podle požadavků Kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsoben jeho osobním potřebám.
                                                                                                            
Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy
1. Kupující je oprávněn odstoupit od této Kupní smlouvy
a) dojde-li ze strany Prodávajícího ke zvýšení Kupní ceny Elektrického vozidla Sevic o více než 5 % oproti Kupní ceně původně sjednané, pokud se však změní Kupní cena pouze z důvodu změny DPH nebo jiných opatření státu v oblasti cen, potom je Kupující povinen změnu ceny akceptovat i při zvýšení nad 5 %, není-li tomu tak, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou zálohu ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy,
b) i bez uvedení důvodů do 30 dnů ode dne zaplacení zálohy na Elektrické vozidlo Sevic podle Kupní smlouvy, a to za podmínky, že zaplatí odstupné 10 % z celkové Kupní ceny Elektrického vozidla Sevic bez DPH, oznámí to písemně prodávajícímu, přičemž jím zaplacená záloha se na odstupné započítává,
c) v důsledku příslušných ustanovení odpovědnosti za vady Elektrického vozidla Sevic, uplatňování reklamace a nároků z těchto vad a záruky v souladu s těmito Obchodními podmínkami a smluvními záručními podmínkami Prodávajícího.
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy
a) pokud Kupující nezaplatí zálohu na Kupní cenu podle Kupní smlouvy,
b) pokud Kupující nezaplatí doplatek Kupní ceny podle Kupní smlouvy.

Článek IX

Nároky při porušení Kupní smlouvy
1. Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících z Kupní smlouvy déle než 30 pracovních dnů, jedná se o podstatné porušení Kupní smlouvy a Prodávající je oprávněn kdykoliv během doby, kdy toto prodlení i nadále trvá, odstoupit od Kupní smlouvy. Uvedená lhůta neplatí a uvedené následky prodlení Kupujícího nastávají okamžitě v případě, že Kupující splnění své povinnosti výslovně odepře nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je patrné, že Kupující tuto povinnost splnit nemůže.
2. Trvá-li prodlení Kupujícího s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy, zejména některé z povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách, déle než 30 dnů, vzniká Prodávajícímu právo požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši zálohy na Elektrické vozidlo Sevic uvedené v článku IV odst. 1. Uhrazení smluvní pokuty se netýká práva Prodávajícího na náhradu újmy ve výši přesahující výši sjednané smluvní pokuty, na kterou mu vznikne právo.
                                                                                                             

Článek X. 

Mimosoudní řešení sporů v případě Kupujícího-spotřebitele
1. Kupující-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“).
2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího-spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
3. Než se Kupující-spotřebitel rozhodne zahájit mimosoudní řešení sporu, je povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor jednáním přímo s Prodávajícím.
4. Vše v tomto článku uvedené nevylučuje možnost Kupujícího-spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
                                                                                                            

Článek XI. 

Ochrana osobních údajů
1.  Kupující bere na vědomí, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s dalšími platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, je Prodávající oprávněn zpracovávat Kupujícím poskytnuté osobní údaje pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely plnění právních povinností Prodávajícího a pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího.
                                                                                                           

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení
1. Postoupení případných pohledávek a převod dluhů vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy Kupujícím na třetí osobu, stejně jako postoupení celé Kupní smlouvy, vyžadují vždy předchozí písemný souhlas Prodávajícího.
2. Všechna další ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterými má dojít ke změně uzavřené Kupní smlouvy, musí mít písemnou formu.
3. Kupní smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající, se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a rovněž Zákona o ochraně spotřebitele v případě Kupujícího-spotřebitele.
4. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
5. Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek shledáno příslušným soudem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Obchodních podmínek. Ostatní ustanovení budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Obchodních podmínek. Prodávající a Kupující v takovém případě písemně ujednají takové ustanovení, které umožní dosažení výsledku stejného nebo co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
6. V případě, že po podpisu závazné objednávky Elektrického vozidla Sevic Kupujícím do doby jejího splnění dojde se souhlasem Prodávajícího k uzavření leasingové smlouvy na Elektrické vozidlo Sevic uvedený v závazné objednávce nebo smlouvy obdobné mezi Kupujícím a třetí osobou (například leasingovou společností), uvedená závazná objednávka Elektrického vozidla Sevic (resp. Kupní smlouva) se ke dni účinnosti leasingové (nebo jí podobné) smlouvy na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího automaticky ruší. Prodávající a Kupující se dohodli, že uhrazená záloha na objednaný Elektrické vozidlo Sevic bude použita na úhradu zálohy dle uvedené leasingové nebo jí obdobné smlouvy.

7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 07. 2023.